Erediens

Multi-Media

Die span is verantwoordelik vir alles wat gedurende ‘n diens op die skerm gebeur om ‘n totale aanbiddingservaring te verseker.  Dit sluit die predikant se preek en powerpoints, liedere en lirieke, afkondigings en videomateriaal in.  Die span is ook verantwoordelik vir die opneem van preke.  Lede is op ‘n rotasie-basis betrokke afhangende van die hoeveelheid vrywilligers wat beskikbaar is.

Vir meer inligting en indien jy belangstel om betrokke te raak, kontak die kerkkantoor.

Lofprysing bediening

Die span bestaan uit vrywilligers wat heelhartig toegewyd is om die gemeente te lei in lofprysing en aanbidding.  Die groep oefen Sondae ‘n uur voor kerk.  Ons het ook ‘n kerkkoor wat per geleentheid optree.

Vir meer inligting en indien jy belangstel om betrokke te raak, kontak die orreliste, Karin Michau by 0723476568.

Jeug en Familie

Kinderbediening en Kategese

As gemeente neem ons die verantwoordelikheid op om ons verbondskinders met hul geloofsreis tot ‘n lewe van oorgawe aan God te begelei.  Ouers is die primêre rolmodelle en opvoeders vir hul kinders.  Van elke ouer word verwag dat hulle hul doopgelofte sal nakom; nl. “Beloof julle om hierdie kind, van wie julle die ouer/voog is in dié leer na die beste van julle vermoë te onderrig en te laat onderrig”.  Dit geskied deur leefstyl oordrag, huisgodsdiens, inskakeling en betrokkenheid by gemeente- en koninkryksaktiwiteite.

As gemeente rugsteun ons die ouers met toerustingsgeleenthede (doopkateese, Bybelskool, gefokusde ouer-kind begeleiding).  By die erediens skep ons een keer per maand geleentheid vir ‘n gesinsdiens.  Die res van die maand word die kinderbediening gelyktydig met die erediens deur ouers in die kerksaal aangebied.  Hier stel ons die volgende doelwitte nl. lofprysing, aanbidding, lering, “sharing” en “caring”.

Gebedsbediening

Die hart van die gebedsbediening is om God se koninkryk op aarde te laat kom,  Matt 6:10:

laat U koningkryk kom; laat u wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel

In gebed het ons ‘n belangrike rol en verantwoordelikheid om ons Koning se ryk hier op aarde uit te brei.  Onder ‘n koning se heerskappy gebeur en is dinge soos hy dit wil. Die gebedsbediening het dus ‘n sterk fokus om:

  • Die Woord van God te bid.  Die Woord is God self (Joh 1:1), dus ontdek ons deur God se Woord sy karakter en eienskappe, Sy mag en vermoëns, Sy wil en prioriteite.  Die Woord het die mag om te skep en lewe te gee (Joh 1:3).  Die Woord is vol beloftes en God vra dat ons Hom daaraan moet herinner (Jes 62:6) en
  • Te bid onder leiding van die Heilige Gees (Joh 4:23-24).

Bid saam (1 Tes 5:17):  Die gedagte is om ‘n gebedsrooster op te stel wat riglyne bied waarvoor en vir wie om te bid.  Hierdie inisiatief is NIE ‘n gebedsgroep nie.  Jy is deel van ‘n gebedspan of netwerk waar elkeen self verantwoordbaar is teenoor God.  As God dit op jou hart lê om deel te word van die gebedspan, wees gehoorsaam en reageer op Sy stem. Indien jy belangstel om deel te word van die gebedspan of netwerk, kontak vir Sanri Reynolds, ons gebedskoördineerder.  Sy sal ‘n gebedsrooster aan jou voorsien.

Gebedsversoeke:  Ons bid wanneer iemand swaar kry of siek is, vir vergifnis, vir droogte en reën soos Elia, vir wysheid en ons loof die Here die Almagtige (Jak 1:15, Jak 5:13-18).  Is daar iets waarvoor ons vir jou kan bid?  Skryf ‘n e-pos aan gebed@ngkceresvallei.co.za of gooi ‘n briefie in die kerk se posbus by die kerkkantoor.
Sanri Reynolds
e-pos:    gebed@ngkceresvallei.co.za
Selfoon nr: 084 701 7487

Gevangenisbediening

Ceresvallei gemeente se betrokkenheid by gevangenisbediening het in 2004 begin by ons kontak met Wessel Jordaan, ‘n oud-gevangene, wat die Waterval Christelike bediening op die been gebring het.  Hulle werk in gevangenisse regoor die land.  Daar is begin deur gevangenes te borg om verder te studeer by ‘n Bybelkollege en  met gevangenes in Pretoria te korresondeer.  Daar is  jaarliks saam met Wessel en sy vrou, Elmine, ‘n uitreik gehou by die plaaslike gevangenisse.  Na afloop van een so ‘n uitreik het ‘n gevangene wat tot bekering gekom het ‘n brief geskryf en gesmeek vir ‘n besoek, maar ook gevra vir gereelde ondersteuning en onderrig in die Woord.  Mense uit die gemeente is genader en daar was dadelik ‘n groep wat bereid was om betrokke te raak.  Sedertdien besoek ‘n groep van sewe  elke week die gevangenis, hou ‘n jaarlikse uitreik na die Warm Bokkeveld- en Dwarsrivier Gevangenis en deel  kerspakkies uit.  Met die weeklikse besoeke word daar saam gesing Bybelstudie  gedoen en gebid.

Die fokus van die gevangenisbediening is God se koninkryk (siele word gewen en mense word gered van die ewige dood), die gevangenes (hulle leer van God se Woord en ervaar aanvaarding en omgee.  Hulle kan gelei word tot ‘n verhouding met God, ontvang die nuwe lewe en word deel van die gemeenskap van gelowiges), die gemeenskap en die land (ander mense word vrygelaat as wat na die gevangenis gegaan het) en die groep geestelike werkers (hulle raak bewus van God se groot genade vir hulself, ontvang bemoediging, ervaar geloofsgroei en ontwikkel deernis).

Enige persoon is welkom om op ‘n Maandagoggend van 8:30 – 11:00 saam met ons te gaan.  Ons het tans ‘n behoefte aan nog geestelike werkers.  Gebedsondersteuning is ook noodsaaklik – kontak Susan Blomerus indien jy belangstel.  e-pos: blomerus@ceresmed.co.za

 

Arbeidsbediening in die Cereskom

Arbeidsbediening is in 1983 deur enkele groot besighede na Ceres gebring.  In daardie tyd was daar baie arbeidsprobleme in die werksplek as gevolg van die feit dat die vakbonde daardie jare begin het om ook op die platteland betrokke te raak.

Arbeidsbediening is ‘n diensarm van die christelike kerke.  Dit is ‘n groeiende ekumeniese bediening met ‘n span van agt geestelike werkers wat saam met die area- koördineerder werk . Bestuurslede  kom uit verskillende kerkgenootskappe.  In die Cereskom wil Arbeidsbediening die naam van Jesus groot maak en christene in die werksplek help om deur die krag van die Heilige Gees die deugde en waardes van die Evangelie so uit te leef dat die Koninkryk van Christus daardeur uitgebou sal word.

Die bediening het 40 besoekpunte per maand en bereik to 2000 persone per maand.  Die geestelike werkers besoek ondernemings per afspraak en deel met werkers die Boodskap van die Bybel, bid saam en is beskikbaar vir persoonlike gesprekke.  Hulle deel pamflette uit oor die werk en geestelike waardes, voorsien Bybels en open vergaderings.

Dit is ‘n geloofsbediening wat op donasies en skenkings aangewys is. Jy kan betrokke raak as hulpwerker, deur jou besigheid se deure oop te stel vir die bediening, deur voorbidding te doen of deur ‘n donasie te gee.  Skakel  vir Willie Smit by 0832312744      

 

Hospitaalbediening

Daar is deurlopend geleentheid om betrokke te raak by pasiënte in die Ceres Provinsiale Hospitaal deur vir hulle Bybel te lees, te bid en met hulle te praat oor hulle verhouding met God.  Besoeke kan op enige dag van die week gebring word. Vir meer inligting skakel Anita Visser by 0848643837.